Privacy verklaring

versie 201902

Dit is de Privacyverklaring van WSC-Zeeland, gevestigd te Zeeland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40216150. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met WSC-Zeeland. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met deze gegevens. Daarom hebben wij in deze Privacyverklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. 

Leden administratie WSC-Zeeland

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij van leden verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • E-mailadres
 • (Bank)rekeningnummer
 • NTFU-nummer
 • Kledingmaat

Deelname activiteiten WSC-Zeeland

WSC-Zeeland kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van WSC-Zeeland, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan WSC-Zeeland verstrekt. WSC-Zeeland verwerkt t.b.v. deelname aan haar activiteiten de volgende gegevens:

 • Uw voor- en achternaam
 • Postcode
 • NTFU-nummer
 • E-mailadres

Waarom?

WSC-Zeeland verwerkt uw persoonsgegevens om een inzicht te hebben van de geografische spreiding van deelnemers. Tevens kan er contact op worden genomen middels uw e-mail ter promotie van  toekomstige activiteiten van WSC-Zeeland.

Daarnaast kan WSC-Zeeland u persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening (aansprakelijkheidsverzekering).

Hoe worden gegevens bewaard?

WSC-Zeeland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uiterlijk één jaar na deelname aan activiteiten worden gegevens verwijderd.

Delen met anderen

WSC-Zeeland verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Foto/Film materiaal

WSC-Zeeland kan foto’s dan wel video’s gemaakt tijdens activiteiten van WSC-Zeeland gebruiken voor promotie doeleinden en kunnen geplaatst worden op o.a. Facebook account WSC-Zeeland, Website www.WSC-Zeeland.nl of flyers voor toekomstige activiteiten.

WSC-Zeeland  gaat zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht iemand desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze op diens verzoek zo mogelijk worden verwijderd. (zie Bezwaren)

Beveiliging

WSC-Zeeland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaar making en ongeoorloofde wijziging van gegevens tegen te gaan.

Bezwaren

Voor inzicht in uw gegevens, als u meent dat uw gegevens onjuist zijn of als u wenst dat we stoppen met het gebruik van uw gegevens  of als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door WSC-Zeeland verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met WSC-Zeeland via info@wsc-zeeland.nl  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. WSC-Zeeland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bestuur WSC-Zeeland

Deze versie vervangt eerder gepubliceerde versies.

vastgesteld op -2-2019

WielerSportClub Zeeland N.Br